Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Zdroje našich výzkumů

Knižní zdroje a publikace

ALBRECHT, J. a kol. In: Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.). Chráněná území ČR, svazek VIII. Českobudějovicko. První vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 808 str. ISBN 80-86064-65-4.

BURSA, M. Stručný socioekonomický přehled krajů Česka. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. 64 s. ISBN 80-7044-677-3.

CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. II. díl. První vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 str. ISBN 80-86064-82-4.

DEMEK, J., MACKOVČIN P. Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. Druhé vydání. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 str. ISBN 80-86064-99-9.

FELIX, J. Naší přírodou krok za krokem. Druhé vydání. Praha: Albatros, 1995. 239 str. ISBN 80-00-00264-7.

FIŠER, J. Skripta ke geologické expozici pod Klokoty. První vydání. Tábor: Rudi, 2006. 34 str. ISBN neuvedeno.

HNÍZDO, A. Z. Přírodní památky a krásy Táborska. První vydání. Tábor: Tiskárna Petr Frank v Táboře, 1948. ISBN neuvedeno.

HNÍZDO, A. Z. Vlastivěda Táborska. I. díl. Zeměpisný přehled, geologie a mineralogie. První vydání. Tábor: Okresní pedagogické středisko odboru školství, 1969. 12 str. ISBN neuvedeno.

HOREJSKOVÁ, L. a kol. Vítejte na Táborsku. První vydání. Tábor: Městský úřad Tábor, 2006. 129 str. ISBN neuvedeno.

HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. První vydání. Praha: Idea servis, 2001. 173 s. ISBN 80-85970-36-8.

HRDLIČKA, R. Dolování na Horách Táborských. První vydání. Tábor: 1956. 72 str. ISBN neuvedeno.

CHÁBERA, S. Fyzický zeměpis jižních Čech. První vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. 139 str. ISBN 80-7040-218-0.

CHLUPÁČ I. Geologická minulost České republiky. První vydání. Praha: Academia, 2002. 436 str. ISBN 80-200-0914-0.

JEŽEK, E. Z dějin stříbrných dolů na Horkách u Tábora. První vydání. Tábor: Okresní

pedagogické středisko, 1961. 17 str. ISBN neuvedeno.

JEŽEK, E. (1969): Z dějin dolování na Horkách u Tábora. Vlastivěda Táborska. I. Díl. Zeměpisný přehled, geologie a mineralogie. První vydání. Tábor: Okresní pedagogické středisko odboru školství. ISBN neuvedeno.

KROUPA, F. a kol. Táborsko. První vydání. Praha: Státní tělovýchovné nakladatelství, 1957. 94 str. ISBN neuvedeno.

KULÍK, J. a kol. Táborsko. Srdce jižních Čech. První vydání. Tábor: Tiskárna Petr Frank v Táboře. 1948. 127 str. ISBN neuvedeno.

MAJER, J. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezku. První vydání. Příbram: PB Tisk. 2005. 255 str. ISBN 80-7277-222-8.

MÍSAŘ, Z. a kol. Geologie ČSSR I., Český masív. První vydání. Praha: SPN Praha, 1983. 333 str. ISBN 14-403-83.

NEUHÄUSLOVÁ, Z. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. První vydání. Praha: Academia, 1998. 341 str. ISBN 80-200-0687-7.

NĚMEČEK, J. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. První vydání. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 str. ISBN 80-238-8061-6.

RANDOVÁ, H. Životní prostředí na Táborsku 2006. První vydání. Tábor: Město Tábor – Odbor životního prostředí, 2007. 84 str. ISBN neuvedeno.

ŠVADLENA, M. Přírodní předpoklady pro realizaci cestovního ruchu v regionu Táborsko. Ústí nad Labem, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie. Vedoucí práce RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc. ISBN neuvedeno.

ŠVADLENA, M. Táborské stříbrné doly jako předpoklad pro cestovní ruch. Ústí nad Labem, 2011. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie. Vedoucí práce RNDr. Mgr. Ivan Farský, CSc.

TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka. První vydání. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 2007. 255 str. ISBN 978-80-86690-26-1.

VLČEK, V. a kol. Vodní toky a nádrže: Zeměpisný lexikon ČSR. První vydání. Praha: Academia Praha, 1984. 315 str. ISBN 21-107-84.

Elektronické a online zdroje

Brožura „TÁBOR – místo vaší dovolené“ [online]. Dostupné z: <http://www.tabor.cz/docstore/File/turista/taborcs.pdf>.

Česká geologická služba [online]. Dostupné z: <http://geology.cz>.

Český Hydrometeorologický ústav [online]. Dostupné z: <http://www.chmu.cz>.

Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <http://www.czso.cz>.

Český svaz ochránců přírody Tábor [online]. Dostupné z: <http://www.csop.wz.cz/pages/frames.html>.

Horky u Tábora [online]. Dostupné z: < http://www.horkyutabora.ic.cz>

KČT Tábor [online]. Dostupné z: <www.kct-tabor.cz/cesky/index.htm>

Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě 2008- 2015 [online]. Dostupné z: <http://www.taborsko.cz/docstore/File/Rozvoj/koncepce_rekreace%20.pdf>.

Mapový portál Cenia [online]. Dostupné z: <http://geoportal.cenia.cz>.

Mapy.cz [online]. Dostupné z: <http://www.mapy.cz>.

Marketingové projekty využití vybraných lokalit města Tábor [online]. Dostupné z: <http://www.taborsko.cz/docstore/File/Rozvoj/projekt_lesy_Tabor.pdf>.

Město Tábor [online]. Dostupné z: <http://www.taborcz.eu>.

Nadace Partnerství [online]. Dostupné z: <http://www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/greenways-praha-viden>.

Strategický plán rozvoje mikroregionu Táborsko 2007 – 2013 [online]. Dostupné z:
<http://www.tabor.cz/docstore/File/ostatni/strategicky-plan/uvod.pdf>.

Děkujeme za možnost uveřejnění fotografií a pomoc při identifikaci osob

Děkujeme také těm, kteří nám pomohli identifikovat osoby na fotografiích a pomoci s časovým zařazením, často to byla velmi namáhavá a zdlouhavá práce. Děkuje se samozřejmě těm, kteří konkrétně otevřeli své rodinné archívy a dali souhlas ke zveřejnění fotografií. Jsou to tito:
Jaroslav a Marie Černých, č.p. 51
Antonín a Alžběta Královi, č.p. 74
Vladimír a Alena Lengerovi, č.p. 34
Karel a Bohumila Maškovi, č.p. 5
Jan a Věra Komzákovi, č.p. 76
Josef Pravdík, č.p. 90
Milan a Anežka Skalovi, č.p. 62
Stanislav Smrž, č.p. 31
Stanislav a Anděla Švadlenovi, č.p. 46
Josef Voborský, č.p. 20
Miloslav a Jaroslava Šimkovi, č.p. 58
Miloš Havlas, č.p. 93
Miloslav Hron, č.p. 60
Květuše Čedíková, č.p. 42
Stanislav a Marie Ježkovi, č.p. 63

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?